印刷する
Udostępnij

Rynki pod lupą

Stopy zwrotu na przestrzeni 14 lat: lekcja historii dla inwestorów

Przedstawiając aktywa, które od 2003 r. osiągnęły najlepsze oraz najgorsze wyniki równocześnie pokazujemy czemu dywersyfikacja inwestycji ma znaczenie.

18-07-2017

Inwestorzy zwykle mają tendencję do przywiązywania się do klasy aktywów, którą znają. To nie jest złe podejście. Taką strategię forsowali pionierzy inwestycji, tacy jak Warren Buffett.

Może się ona okazać skuteczna, gdy rynek rośnie i gdy dobrze wyselekcjonowano składnik aktywów. Jednakże, ważne jest by inwestorzy wzięli również pod uwagę kwestię dywersyfikacji.

Poniższa tabela podkreśla znaczenie wykorzystywania szerokiego spektrum inwestycyjnego. Takie podejście może potencjalnie pomóc zredukować ryzyko lub nawet poprawić długoterminowe wyniki całego portfela. Tabela pokazuje też wyniki niektórych głównych klas aktywów w poszczególnych latach.

Należy podkreślić, że wyniki historyczne mogą się nie powtórzyć i nie powinny być traktowane jako wskazówka w kwestii przyszłych trendów i wartości rynkowych.

Termin „akcje”, odnosi się do papierów wartościowych ze światowych rynków, które wchodzą w skład indeksu MSCI World Total Return. Termin „obligacje rządowe” odnosi się do wyników obligacji skarbowych notowanych na rynkach światowych. Natomiast określenie „nieruchomości” uwzględnia stopy zwrotu, osiągnięte z inwestycji w brytyjskie nieruchomości komercyjne. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystanych wskaźników dla poszczególnych klas aktywów znajdują się w dolnej części tabeli.

Co się stało i dlaczego?

Ceny surowców - wartość surowców naturalnych istotnie spadła w minionych latach. Globalny kryzys finansowy gwałtownie wpłynął na ograniczenie popytu niemal wszystkich rodzajów surowców, takich jak ropa naftowa, miedź i aluminium. W efekcie ich ceny znacznie spadły.

Gdyby w czasie najgorszego okresu na rynku surowców, przypadającego na lata 2011-2015, zainwestowano 100 funtów, wartość ulokowanej kwoty skurczyłaby się do 49 funtów. Daje to składaną roczną stopę zwrotu (ang. Compound Annual Growth Rate, CAGR) w wysokości -13,5%. Wskaźnik CAGR wygładza przyrosty inwestycji w czasie, co pozwala na bardziej przejrzyste przedstawienie rocznej stopy zwrotu.

Surowce wróciły do inwestycyjnych łask w 2016 r. głównie dzięki projektom ogromnych inwestycji infrastrukturalnych przedstawionych przez administrację USA i Chin. Jednak mimo ubiegłorocznego 11-procentowego odbicia, wartość wspomnianych 100 funtów zainwestowanych w 2011 r., na koniec 2016 r. nie przekraczałaby 54 funtów.

Jednak jeśli chodzi o rynek akcji, to okres ten był dość sprzyjający. Niskie stopy procentowe oraz nieprzerwane wsparcie rynków finansowych przez banki centralne zapewniło podatny grunt dla wzrostów cen na rynkach akcji.

Gdyby w 2011 r. zainwestowano 100 funtów w akcje, ich wartość na koniec 2016 r. wyniosłaby 170 GBP, co daje stopę zwrotu CAGR w wysokości 9,2%. Wynik ten uwzględnia stratę w wysokości 6% poniesioną w pierwszym roku inwestycji.
Precyzyjne wytypowanie zwycięzców i przegranych w danym okresie jest niemożliwe w trakcie trwania danego okresu. Dopiero z perspektywy czasu inwestorzy są w stanie z przekonaniem powiedzieć co przyniosło dobre wyniki, a co nie.

Chcąc kontrolować niepewność oraz zabezpieczyć się przed utratą kapitału, inwestorzy mogą zdywersyfikować swój portfel. Oznacza to lokowanie kapitału w szerokie spektrum aktywów.

Dla przykładu, gdyby podzielono wspomnianą 100-funtową inwestycję i ulokowano połowę kapitału na rynku surowców, a drugą połowę na rynku akcji, to w okresie 2011-2015 zysk wyniósłby 3,20 GBP. Jeśli zaś całość środków została zainwestowana w surowce, strata sięgnęłaby 51,50 GBP.

Jakie są korzyści dywersyfikacji?

Ograniczanie ryzyka: Głównym celem dla większości inwestorów jest unikanie strat. Inwestycja zawsze wiąże się z ryzykiem, jednak dywersyfikacja może je ograniczyć.

Utrzymanie dostępu do kapitału, którego potrzebujesz: W czasach, gdy na rynku daje o sobie znać nerwowość, łatwość nabywania i sprzedawania aktywów jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji. Dla przykładu, sprzedaż nieruchomości może zająć więcej czasu niż sprzedaż akcji.

Wygładzanie wzrostów i spadków: Częstotliwość oraz skala spadków i wzrostów wartości inwestycji determinuje zmienność portfela. Dywersyfikacja inwestycji daje większą szansę na pewnego rodzaju wygładzenie tych szczytów i spadków.

Zbyt duża dywersyfikacja?

Nie ma złotej zasady wskazującej z ilu składników powinien składać się zdywersyfikowany portfel: zbyt mało elementów może zwiększyć ryzyko, zbyt duża ich liczba może mieć podobny efekt.

Zarządzanie setkami pozycji utrzymywanych w różnych klasach aktywów może rodzić problemy.

Opinia zarządzającego funduszami

Marcus Brookes, Head of Multi-Manager zasugerował, że dywersyfikację można osiągnąć wybierając aktywa, które charakteryzują się niską korelacją pomiędzy sobą. „To oznacza lokowanie kapitału w aktywa, które mają duży potencjał wzrostu wartości, lecz ekonomicznie nie posiadają wiele wspólnego. Dla przykładu, może to być inwestycja w nieruchomości w USA i akcje japońskie”, powiedział.

Brookes zdywersyfikował swój portfel przez dodanie rynku złota oraz utrzymywanie gotówki, gdyż w jego ocenie akcje i obligacje z niektórych rynków są drogie.

Dodał jednak: „Celem nie powinno być inwestowanie w aktywa o małym potencjale wzrostu wartości w celu dywersyfikowania aktywa, które posiada perspektywy znacznych zysków. Chociaż podejście to pozwala ograniczyć ryzyko, równocześnie pociąga za sobą spadek wyników.”

Która klasa aktywów osiągała najlepsze wyniki od 2003 roku?

Akcje są klasą aktywów, która osiąga najlepsze wyniki od 2003 r. Wynik ten dostarczył kolejnego argumentu zwolennikom tezy mówiącej, że to właśnie one w długim terminie umożliwiają osiągnięcie najwyższych stóp zwrotu.

W ciągu minionych 14 lat najgorsze wyniki odnotowały surowce. Spośród sześciu głównych klas aktywów, które obejmują gotówkę, akcje, obligacje skarbowe, nieruchomości i obligacje korporacyjne, tylko inwestycja w surowce przyniosłaby inwestorom straty kapitału ulokowanego w 2003 r.

W ujęciu realnym, 100 funtów zainwestowane w akcje w 2003 r. byłoby obecnie warte 306,75 GBP - co oznacza roczną stopę zwrotu w wysokości 8,3%. 100 funtów zainwestowane w surowce byłoby obecnie warte 94,41 GBP, co oznacza roczną stopę zwrotu w wysokości -0,41%.

Ile 100 funtów zainwestowanych w 2003 r. byłoby warte obecnie

Źródło: Schroders, wszystkie dane według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Akcje: MSCI AC World Total Return Index, Nieruchomości: UK IPD Index, Gotówka: 3 month Sterling LIBOR, Obligacje korporacyjne: Barclays Global High Yield Index, Obligacje rządowe: Barclays Global Treasury Index; Nieruchomości: UK IPD Index; Surowce: Bloomberg Commodity Index. Wyłącznie dla celów informacyjnych. Materiał nie powinien być interpretowany jako jakakolwiek forma doradztwa. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności.

Należy podkreślić, że wyniki historyczne mogą się nie powtórzyć i nie powinny być traktowane jako wskazówka w kwestii przyszłych trendów i wartości rynkowych. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.