印刷する
Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: kwiecień 2018

W jaki sposób Chiny przygotowują się do wolniejszego wzrostu.

17-04-2018

Craig Botham

Craig Botham

Emerging Markets Economist

W dniach od 5 do 20 marca zwołano sesję Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, chińskiej władzy ustawodawczej. Ta narada tradycyjnie zapewnia grupie kierownictwa wyższego szczebla możliwość określenia polityki oraz celów gospodarczych na nadchodzący rok. Tym razem wydaje się, że władze starają się przygotować wszystkich do zmiany na słabszy wzrost.

Na razie uważamy jednak, że silny popyt globalny wciąż będzie wspierał wzrost w Chinach. Nasza prognoza na 2018 r. jest niezmieniona i wynosi 6,6%. W 2017 r. wzrost wyniósł 6,9%.

Dlaczego wzrost spowolni?

Nieco zacieśniona polityka pieniężna prawdopodobnie będzie winowajcą słabszego wzrostu gospodarczego. Nie będzie to w żaden sposób agresywne; będzie to bardziej łagodnym ograniczaniem w określonych obszarach w celu zmniejszenia ryzyka finansowego.

Największa presja będzie odczuwana na rynku nieruchomości. Krajowy bank centralny, Ludowy Bank Chin, uważa, że wzrost hipotek był "nieco zbyt szybki", a zatem możemy spodziewać się pewnych zmian regulacyjnych w tym zakresie. Przewidujemy także spowolnienie w ogólnym wzroście zadłużenia, co będzie miało negatywny wpływ na sektor nieruchomości.

Co będzie wspierało wzrost gospodarczy?

Rząd będzie utrzymywał ekspansywne podejście do polityki fiskalnej, co będzie sprzyjało wzrostowi. Ekspansywnej polityce towarzyszy zazwyczaj wzrost wydatków publicznych i/lub zmniejszenie podatków.

Zwiększonym wydatkom rządowym będą towarzyszyły pewne kluczowe zmiany w podatkach. Obejmują one uproszczenie VAT (z jego redukcją dla mniejszych firm, które będą czerpały korzyści także z obniżenia stawki podatku dla przedsiębiorstw) oraz niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Powinno to pobudzić sektor prywatny, spodziewamy się również wzrostu inwestycji w ramach tego sektora. Wydaje się, że celem jest wsparcie sektora prywatnego w celu przeciwdziałania prawdopodobnemu spowolnieniu w sektorze nieruchomości.

Pomocna jest również liberalizacja

Biorąc pod uwagę eskalację napięć w obszarze handlu, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi, nie jest zaskoczeniem, że Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych dyskutowało także o otwarciu przez Chiny szeregu sektorów na inwestycje zagraniczne. Sprzyjałoby to wzrostowi gospodarczemu. Po raz kolejny podniesiono kwestię obniżenia ceł importowych na dobra konsumpcyjne. Mogłoby to obniżyć cenę dóbr dla konsumentów, co także mogłoby pomóc w ożywieniu PKB.

Chociaż niektóre z tych ruchów odnoszą się do obaw USA, to mało prawdopodobnym jest, że wpłyną znacząco na bilans wymiany handlowej i prawdopodobnie nie wystarczą one, aby zniechęcić Stany do nakładania ceł na import z Chin. Mogłoby to spowodować, że chińskie dobra byłyby mniej konkurencyjne na amerykańskim rynku i mogłoby oznaczać, że Chiny nie mogłyby handlować z USA w tak dużym stopniu, ze szkodą dla ogólnego wzrostu gospodarczego.

Jednak tym, co pokazują powyższe działania fiskalne jest to, jak istotny dla chińskich władz jest plan usprawnienia sektora przemysłowego. Zaproponowane przez USA taryfy są odpowiedzią na: dążenie Chin do przesunięcia swojej pozycji w łańcuchu wartości (tj. produkowania bardziej wartościowych i opłacalnych dóbr).

Zwiększone pole manewru

Ogólnie rzecz ujmując sądzimy, że Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych pokazuje, że władze pozostają pozytywne w kwestii chińskiego wzrostu gospodarczego, choć nie powinno to być zaskoczeniem. Mimo to, zdają się przyznawać, że niższy wzrost gospodarczy będzie nieunikniony. Przez stopniowe odchodzenie od wymagających celów władze zwiększają sobie pole ekonomicznego i politycznego manewru.

Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.

 

Ważne informacje

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investment Management i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Prognozy przedstawione w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.